تماس با ما

اساس نامه

داغ:

اساسنامه هیئت های شهرستانی
ماده ۱-تعریف :

هئیت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوط و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و با لابردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد.هئیت نماینده و جانشین فدارسیون ورزشی مربوط در استان می باشد که فعالیتهای مرتبط در سطح شهرستان را با هماهنگی اداره ورزش جوانان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید.

ماده ۲-وظایف هئیت :

۱- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان از طریق به کار گیری مربیان و کشف جذب و پرورش استعدادها

۲- برگزاری کلاسهای اموزشی توجیهی و تکمیلی در ردهای مختلف سنی با اخذ مجوز از هیئت والیبال استان و هماهنگی با اداره ورزش جوانان شهرستان

۳-برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم هیئت والیبال و با همانگی اداره ورزش جوانان شهرستان

۴-انتخاب معرفی و پیش بینی لازم جهت اماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی به مسابقات

۵-اجرای مقررات و ایین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای هئیت های شهرها و بخشهای مستقل تابعه

۶- اعزام داوران و مربیان شهرستان به کلاسهای ارتقاءدرجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره ورزش جوانان شهرستان

۷- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت انان در حدود قوانین و مقررات

۸- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته ، رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان فعالیت دارند

۹- تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی هیئت والیبال استان و فدراسیون با همکاری هئیت های و شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره ورزش جوانان شهرستان

۱۰- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدرا سیون و هینت استان

۱۱- کمک مالی ، فنی ،پشتیبانی و تجهیزاتی به شهرها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره ورزش جوانان شهرستان

۱۲- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح شهرستان به هیئت والیبال استان  و اداره ورزش جوانان شهرستان

ماده ۳-وظایف هیئت رییسه :

۱- تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه ان به هیئت استان

۲-   پیشنهاد بوجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به هیئت استان بر اساس منابع مالی قابل تامین

۳-   نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته یا رشته های مربوط در سطح شهرستان

۴- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رییس هیئت پیشنهاد می شوند

۵- تایید روسای هیئت های شهرهای تابعه بنا به پیشنهاد رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان یا شهر مربوطه

تبصره ۱:اعضای کمیته های مختلف هییت از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رییس هیئت منصوب می گردد .

تبصره ۲- رئیس و اعضای هیئت رییسه د رانجام وظایف محوله مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند

ماده ۴-رییس هیئت :

بالاترین مقام اجرایی رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت ،درشهرستان می باشد که از بین افراد علاقمندبه ورزش و اگاه به امور مدیریت و برای مدت ۴ سال از طرف هیئت رییسه هیئت والیبال و رییس اداره ورزش جوانان شهرستان انتخاب می شوند و انتخابت مجدد وی بلامانع است .

تبصره۱: قبول استعفا؛ و برکناری رییس هیئت توسط هیئت رییسه و پس از جلب موافقت رییس اداره ورزش جوانان شهرستان انجام می پذیرد

تبصره ۲- در صورتیکه رییس اداره ورزش جوانان شهرستان خواستار بر کناری رییس هیئت گردد هیئت رییسه موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق مراتب را مورد بررسی قرار داده و اقدام لازم را بعمل اورد

تبصره ۳-رییس اداره ورزش جوانان پس از بر کناری و یا استعفا رییس هیئت به پیشنهادهیئت رییسه شخصی را بعنوان سر پرست تعیین می نماید و هیئت رییسه ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتخاب رییس جدیدهیئت با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود

تبصره ۴- قبول استعفا و بر کناری اعضای هیئت رییسه با پیشنهاد رییس هیئت و پس از تایید هیئت استان انجام می پذیرد

تبصره ۵- در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رییس هیئت رییس اداره ورزش جوانان شهرستان پیشنهاد عزل او را به هیئت رییسه ارایه می نماید

ماده۵- وظایف رییس هیئت :

۱-نظارت بر انجام فعالیتهای ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

۲- انتخاب نایب رییس ،دبیر و خزانه دار

۳- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ،تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز

۴- امضای احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیئت و روسای هیئت های شهرها تابعه

۵- امضای اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از ایین نامه ها و دستور العملها

۶- حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامه های اموزشی و ورزشی در سطح شهرستان

۷- پیشنهاد و معرفی سه یا پنج نفر عضوهییت رییسه س

۸-   اعلام جهت صدور احکام اعضای هیئت رییسه به رییس اداره ورزش جوانان شهرستان پس از طی مراحل قانونی

۹- تشکیل جلسات هیئت رییسه

تبصره ۱-انتخاب خزانه دار پس از تایید رییس اداره ورزش جوانان شهرستان خواهد بود

تبصره ۲-کلیه تصمیمات مربوط به رشته یا رشته های ورزشی فعال بانوان در هیئت شهرستان با هماهنگی نایب رییس هیئت یا کمیته بانوان اتخاذ و اجرا،می گردد.

تبصره ۳- کلیه مکاتبات عادی اداری (غیر تعهد اور )با امضای رییس هیئت و در غیاب وی ،نایب رییس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد

ماده ۶- وظایف نایب رییس هیئت :

۱-در هیئت های که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رییس هیئت از میان بانوان انتخاب شده باشد نایب رییس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان بانوان ،پیگیری و هماهنگی فعالیتهای مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش هیئت می باشد

۲-در غیاب رییس هیئت نایب رییس عهدار مدیریت میباشد

۳- نایب رییس مجری دستوراتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رییس هیئت صادر می گردد

ماده ۷- وظایف دبیرهیئت :

۱- اجرای دستورات رییس هیئت

۲- انجام کلیه امور اجرایی هیئت

۳- تهیه و تنظیم نامه های و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت

۴- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی هیئت استان و ارائه ان به هیئت رییسه

۵- ابلاغ مصوبات هیئت رییسه به مراجع مختلف

۶- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم

ماده۸- درامد و هزینه های هیئت شهرستان :

الف – درامدها:

۱- کمک مالی دولت

۲- در امد حاصله از برگزاری مسابقات

۳- در امد حاصل از برگزاری کلاسهای اموزسی

۴- در امد حاصل از انجام امور مسابقات ورزشی

۵- در امد حاصل از اجاره مکان ورزشی

۶- کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی

۷- در امد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات

۸- در امد حاصله از فعالیتهای بازرگانی ، تجاری و خدماتی

۹- سایر در امدها مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی هیئت استان

ب- هزینه ها:

۱- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و امادگی تیم های مرتبط

۲- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاسهای اموزشی

۳- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی

۴- کمک به هیئت های شهرها و سایر واحدهای تابعه

۵- کمک به ورزشکاران و پیشکسوتان رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت

۶- سایر هزینه های مرتبط

ماده ۹- اقدامات مالی :

هیئت موظف است در امدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیئت میباشد کلیه در امدها هیئت بایستی در یک حساب بانکی خاص که به نام هیئت افتتاح می شود واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد

تبصره ۱: امضاهای مجاز هیئت اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد اور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس هیئت و مهر هیئت قابل اقدام است

تبصره ۲- هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر ثبت اموال ثبت نماید به نحوی که در اولین صفحه هر دفتر ، تعداد صفحات و نام هیئت قید شده باشد و صفحات ان و اقلام ان در هر صفحه به صورت مسلسل شماره گذاری شده و با تایید رییس اداره ورزش جوانان شهرستان ، رییس و خزانه دار هیئت شهرستان پلمپ گردیده باشد

تبصره ۳- هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز رییس اداره ورزش شهرستان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی از جمله کسر از دفاتر اموال بعمل اورد

ماده ۱۰- ترکیب هیئت رییسه شهرستان و شهر :

– رییس

-نایب رییس

– دبیر

– خزانه دار

– سه تا پنج نفر عضو

تبصره ۱: رییس هیئت شهرستان (شهر)با پیشنهاد رییس اداره تربیت بدنی شهرستان (شهر) مربوطه تصویب هیئت استان و حکم رییس هیئت استان منصوب می گردد

تبصره ۲- در هیئت های شهرستان (یا شهر ) که رشته یا رشته های با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند ، نایب رییس از سوی هیئت شهرستان (یا شهر )و الزامأ از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان شهرستان (یا شهر)انتخاب و منصوب می شود

تبصره ۳- خزانه دار به پیشنهاد رییس هیئت و توسط رییس اداره ورزش جوانان شهرستان منصوب می گردد

تبصره۴- انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان (یا شهر )به عهد هیئت شهرستان (یا شهر )می باشد

ماده ۱۱-

با توجه به مسئولیت مشترک اداره ورزش جوانان و هیئت شهرستان د راجرای این ایین نامه مسئولیت حسن اجرای این ایین نامه به صورت تضامنی به عهده اداره ورزش جوانان شهرستان و هیئت شهرستان میباشد

 

 

قوانین و مقررات

زمین بازی

* طول زمین ۱۸ و عرض آن ۹ متر می‌باشد و فارغ از هر گونه برجستگی یا فرورفتگی است.
* زمین توسط خطوطی به عرض ۵ سانتیمتر علامت گذاری می‌شود. این اندازه‌گیری از گوشه زمین است.
* خطی به عرض ۵ سانتیمتر میان خطوط کناری در زیر تور کشیده شده‌است و زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند و به اسم [[خط مرکزی]] شناخته می‌شود.
* خطوطی به طول ۹ و عرض ۵ سانتیمتر در ۳ متری خط مرکزی بطور موازی کشیده شده‌است و به عنوان [[خط پایان]] شناخته می‌شود. [[منطقه حمله]] به خط مرکزی محدود است.
* در هر قسمت زمین، [[منطقه سرویس]] توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتیمتر مشخص شده و در بیست سانتیمتری خط پایان و عمود بر آن قرار گرفته‌است. یکی از این خطوط در امتداد خط کناری و دیگری در ۳ متری سمت چپ خط کناری راست قرار گرفته‌است.
* حداقل درجه حرارت زمین سرپوشیده ۱۰ درجه‌است.

تور
* طول تور ۵/۹ و عرض آن ۱ متر است. و از سوراخ‌های مربع شکلی به ضلع ۱۰ سانتیمتر تشکیل شده‌است. پارچه‌ای از جنس کتانی به ضخامت ۵ سانتیمتر به لبه بالایی تور دوخته شده‌است.
* ارتفاع تور از مرکز زمین ۲.۴۳ متر است. تعیین ارتفاع تور برای [[خردسالان]] و [[نوجوانان]] به عهده [[مجمع ملی]] گذاشته می‌شود. هر دو انتهای تور از زمین به یک فاصله هستند و نباید حتی ۲ سانتیمتر بالاتر از اندازه مقرر باشند.{{سخ}}
* پارچه‌ای از جنس کتانی که عرض آن ۵ سانتیمتر بوده و سفید رنگ می‌باشد، در کناره‌های تور و عمود بر لبه‌های آن کشیده می‌شود.
تور برای بانوان ۲/۳۳ است
توپ
توپ به شکل کروی (گرد) و از جنس چرم است. توپ‌های لاستیکی یا ماده‌ای از این دست نیز می‌توانند به کار برده شوند. قسمت رویی توپ به سه رنگ زرد، آبی و سفید است. ویژگی‌های آن عبارتند از:
* پیرامون: ۶۵ تا ۶۷ [[سانتیمتر]]
* وزن: ۲۶۰ تا ۲۸۰ گرم
* فشار داخل توپ، ۰.۳ تا ۰.۳۲۵ (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) است.
تیم‌ها
* هر تیم شامل ۶ بازیکن می‌شود.
* سه بازیکن در خط جلو و سه بازیکن در خط عقب قرار می‌گیرند.
* هر تیم دارای ۶ تعویض است و هر بازیکن می‌تواند ۲ بار تعویض شود، یعنی هر بازیکن می‌تواند یک بار داخل و یک بار خارج شود.
* زمانی که توپ سرو می‌شود، سه بازیکن خط جلو باید در جلوی بازیکنان خط عقب قرار گیرند.
* بازیکن از قطاع دایره سمت راست خط عقب با یک دست سرو می‌زند.
* زمانی که توپ در زمین وارد می‌شود، بازیکنان می‌توانند برای پرتاب توپ به هر نقطه‌ای حرکت کنند، حتی اجازه دارند که برای جلوگیری از تماس توپ با زمین، به خارج از زمین بروند.
دو تیم ۶ نفری با یکدیگر روبرو می‌شوند. داور در بالای تور قرار گرفته و ناظر بر اجرای مسابقه بوده و سوتی در دست دارد. سرداور نیز مقابل او قرار می‌گیرد. در اینجا تیمی که سرویس را دریافت می‌کند، منتظر توپ می‌شود. بازیکنان در وضعیت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار می‌گیرند. بازیکنان در مرکز زمین می‌ایستند و در این محل بیشتر حمله‌ها شکل می‌گیرد، به طوری که یکی از آن‌ها در نزدیک تور ایستاده و بقیه بازیکنان فرم w را تشکیل می‌دهند.
داورها و مسئولین
هر مسابقهٔ والیبال دو داور اصلی دارد یکی داور اول که در بالای تور می‌باشد و دیگری داور دوم می‌باشد که روبروی داور اول می‌ایستد و در مواقعی خاص اجازهٔ سوت زدن نیز دارد.
چهار داور خط دور تا دور زمین والیبال می‌ایستند و با پرچم داور اول را در امر قضاوت یاری می‌دهند.
دو داور هم پشت میز منشی هستند یکی داور منشی و دیگری هم کمک منشی که کار ثبت امتیازات، تعوبض‌ها و اخطارها را بر عهده دارند.
سرداور هم به عنوان ناظر می‌بایست در تمام دیدارها حضور داشته باشد.
حرکت توپ در هوا (والی)
* [[پاس بالای سر]]، یکی از مشخص‌ترین عملیات والیبال است.
* هرگز نباید به توپ مشت زد، بلکه باید آن را با دو دست پاس داد. پاس دادن از عقب نیز نشان‌دهنده همین عمل است.
* پاس دادن، ست زدن و فرستادن توپ‌های بلند از بالای تور صورت می‌گیرد.
* حرکت توپ در هوا در پرتاب آرام توپ از بالای تور اجرا می‌شود.
* اگر قبل از تماس با توپ دست‌ها دور شوند، توپ به وسط پیشانی برخورد خواهد کرد.
* همیشه باید به توپ نگاه کرد. ابتدا پاها را حرکت داده، آن‌ها را خم کرده و بدن را در زیر توپ قرار داد. به منظور حفظ تعادل و توازن یکی از پاها را به آرامی در جلوی پای دیگر قرار داده، زانوها را خم کرده و سپس باید تمام بدن را راست کرد. به عنوان یک قانون کلی شست‌ها را در حالت اشاره به طرف عقب و بینی نگهدارید. بازوها را راحت قرار داده و تا آن جایی که امکان دارد حرکات را بسیار ساده انجام داد. شست و دو انگشت اول به این عمل قدرت بخشیده و بقیه انگشتان به آن جهت می‌دهند.
* بهترین و معمول‌ترین مرحله والیبال (حرکت توپ در هوا) می‌باشد. برخی معتقدند که برای شروع تمرینات می‌توان از بادکنک استفاده کرد. تمرین پرتاب توپ پس از پرش برای گرفتن آن بسیار موثر است و مفید. البته همیشه پس از رسیدن توپ به نقطه اوج این عمل را انجام ندهید.
سرویس
* سرویس عملی است که به منظور وارد کردن توپ در بازی به کار می‌رود.
در هنگام سرویس زدن باید به نکات زیر توجه کرد:
۱- هنگام ضربه زدن به توپ (سرویس)حتما باید توپ را به اندازه کافی و به دور از هر دودست پرتاب کرد و با یک دست به توپ ضربه زده شود.
۲- هنگام سرویس زدن نباید پاها را روی خط و یا درون زمین خودی قرار داد و باید از خط فاصله داشته باشد.
۳- توپ حتماً باید از تور عبور کرده و درون زمین حریف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرویس زدن توپ به تور برخورد می‌کرد خطا محسوب می‌شد ولی در حال حاضر خطایی محسوب نمی‌شود).

ابعاد زمین والیبال

بایگانی

والیبال

هیت های والیبال استان

برترین مطالب

لینک های کاربردی