تماس با ما

Browsing all articles in تیم ملی والیبال نوجوانان،

Below you can check out all the posts tagged with تیم ملی والیبال نوجوانان،. Here we have archived articles by tags but if you still can't find what you are looking for, try searching using the form for the search function above, or browse new categories and tags

دیدار فرماندار بابلسر با اعضای تیم ملی نوجوانان

دیدار فرماندار بابلسر با اعضای تیم ملی نوجوانان
اخبار تیم ملی ایران, اخبار والیبال بابلسر | 17 آوریل 2013

داغ:

بازیکنان وکادرفنی تیم ملی والیبال نوجوانان که به منظور برگزاری چهارمین مرحله اردوی آمادگی جهت شرکت درمسابقات جهانی مکزیک دربابلسرحضوردارند،صبح امروز بانادری فرمانداربابلسردیدارکرند.دراین دیدارکه باحضورآری رییس اداره ورزش وجوانان بابلسر،رحیمیان مشاورفرمانداروبخشداررودبست وعباسی رییس هیات والیبال بابلسر برگزارشد،
فرمانداربابلسرگفت:شما قهرمان هستید،پهلوان نیزباشید.خیلی هادردنیا قهرمان می شوندولی قهرمان نمی شوند.پهلوانترین پهلوانان شهداهستند.

ادامه مطلب

بایگانی

والیبال

هیت های والیبال استان

برترین مطالب

لینک های کاربردی